Svetovalna delavka

Zaradi narave svetovalnega dela, ki vključuje obiskovanje enot vrtca in oddelkov, se je priporočljivo predhodno dogovoriti za srečanje.

Svetovalno delo v Vrtcu Ciciban Sevnica

Vodilo svetovalnega dela v vrtcu je omogociti optimalen razvoj vsakega otroka ter zagotavljati varno in spodbudno okolje, v katerem otroci razvijajo svoje potenciale. Pri tem sodelujem s strokovnimi delavci vrtca, z vodstvom vrtca in starši ter se povezujem z zunanjimi strokovnimi delavci in ustanovami. Pri svojem delu vselej pristopam celostno -upoštevam posameznika kot osebnost v celoti in ne spregledam, da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja.

Osnovne vrste dejavnosti svetovalnega dela:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:

 • vpisu otroka v vrtec,
 • vključitvi in privajanju otroka na življenje v vrtcu,
 • vzgoji in otrokovem razvoju,
 • otrokovih razvojnih, socialnih in čustvenih težavah,
 • pomoči in razumevanju otrokovega odzivanja ob spremembah in kritičnih situacijah v družini (npr. rojstvo sorojencev, selitev, razveze, smrt),
 • možni pomoči otroku s posebnimi potrebami,
 • integraciji in zagotavljanju enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
 • spodbujanju potencialno nadarjenega otroka,
 • prehodu otroka iz vrtca v šolo,
 • rezervaciji mesta in izpisu iz vrtca.

Vrtec je dopolnjevalec in pomočnik staršem pri zagotavljanju optimalnega in harmoničnega življenja njihovih otrok. Zato predstavljajo starši za vrtec pomembne sogovornike in soustvarjalce.

Svetovanje poteka po načelu:

 • prostovoljnosti,
 • skupnega dogovora,
 • zaupanja in zaupnosti podatkov,
 • v dobrobit otroka.