V vrtcu deluje Svet staršev. Starši v vsakem oddelku izvolite svojega predstavnika v Svet staršev, trije predstavniki Sveta staršev pa so člani Sveta vrtca.

Svet staršev je oblikovan za organizirano uresničevanje interesa staršev in ima naslednje naloge: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, voli predstavnike v svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Zapisnike sestankov izobesimo na oglasni deski pred vsakim oddelkom.

Sodelovanje s starši

Starši ste za nas izredno pomembni sogovorniki in s svojim sodelovanjem soustvarjalci življenja in dela v vrtcu.

Poznavanje družinskega okolja, poznavaje staršev in vaše vloge pri vzgoji otrok nam je lahko v veliko pomoč pri razumevanju otroka in njegovih značilnosti. Razumevanje otroka pa je osnova za naše kakovostno delo in prispeva tudi k boljši povezanosti in pristnejšim stikom med otrokom in strokovnimi delavkami na eni strani ter med strokovnimi delavkami in starši na drugi strani. Tako lahko sklenemo trikotnik, ki je temelj dobre vzgoje.

Načini povezovanja in sodelovanja

S starši se povezujemo in sodelujemo na naslednje načine:
Organiziramo oddelčne roditeljske sestanke; srečanja, prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice in mesečne pogovorne ure za daljše in bolj poglobljene razgovore o otroku.

Staršem omogočamo izmenjavo informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavkami ob prihodu in odhodu otroka.
Staršem ponujamo tudi možnost vključevanje v različne aktivnosti v oddelku in pripravljamo pisne informacije o tekočem delu in življenju na oglasni deski. Imamo skrinjice in elektronsko pošto za pobude in mnenja staršev.