Zavedamo se, da so možnosti za širjenje nalezljivih bolezni in okužb (predvsem dihal in črevesnih okužb) v vrtcu večje kot v ostalih okoljih. Predšolski otroci še nimajo v celoti razvitega imunskega sistema in med igro pogosto prihajajo v tesne stike. Zato se v vrtcu trudimo, da zagotavljamo otrokom varno in zdravo okolje za ustrezen telesni in psihosocialni razvoj.

V vrtcu lahko zagotovimo zdravo okolje za otroke tako, da igralnice in skupne prostore ustrezno prezračujemo. Skrbimo za uravnoteženo prehrano otrok in za dovolj gibanja na prostem v vseh vremenskih razmerah (razen v hudem mrazu, vročini , v večjih nalivih ali močnem sneženju). Skrbimo, da imajo otroci na voljo dovolj tekočine – vodo in čaj. Že nekaj let imamo prakso, da na začetku šolskega leta razdelimo vsem staršem novincev zgibanke »Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni«, ki jih je izdal Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. V njej je navedeno, kdaj otrok ne sme v vrtec in v katerih primerih lahko osebje vrtca otroka zavrne.

V dokumentu »Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih«, ki ga je izdal Inštitut za varovanje zdravje RS, leta 2011 je navedeno: »Po predhodnem pisnem dogovoru med starši oz. skrbniki in vrtcem ob vpisu otroka v vrtec lahko osebje vrtca zavrne otroka ob prihodu v vrtec, kadar starši navedejo, da ima otrok katerega koli izmed naštetih znakov ali bolezni:

 • Vročina, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestan jok ali otrok kaže druge znake bolezni.
 • Driska (voden iztrebek več kot 2-krat dnevno primes sluzi, krvi).
 • Bruhanje (več kot 2-krat v 24 urah), če bi lahko šlo za okužbo (podobni znaki pri drugih družinskih članih ali otrocih v vrtcu) in/ali pretečo izsušitev (dehidracijo).
 • Razjede v ustih in slinjenje, razen če zdravnik izključi infekcijsko naravo bolezni.
 • Izpuščaj z vročino/brez vročine ali s spremembami počutja, obnašanja ali drugimi bolezenskimi znaki, dokler zdravnik ne izključi nalezljive bolezni in potrdi, da otrok ni kužen.
 • Gnojno vnetje oči, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen.
 • Gnojne kožne spremembe (impetigo), dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen.
 • Uši do naslednjega dne po razuševanju.
 • Garje do končanega zdravljenja.
 • Streptokokno vnetje žrela (angina), škrlatinka, dokler zdravnik ne odloči, da je otrok sposoben za vrtec.
 • Vodeni mehurčki, dokler zdravnik ne izključi infekcijske bolezni.
 • Norice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.
 • Ošpice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.
 • Oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.
 • Mumps, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.
 • Zlatenica, dokler zdravnik ne izključi infekcijske etiologije.
 • Hepatitis A, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.
 • Tuberkuloza, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.«

Vir: Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, IVZ RS, maj 2011, Ljubljana

Skrbimo za ustno zdravje

Poudariti pa je potrebno, da osebje vrtca ni kompetentno in usposobljeno, da bi ugotavljalo in preverjalo zdravstveno stanje otrok. Da je otrok bolan, lahko strokovno osebje vrtca ugotovi le tako, če otrok kaže očitne znake slabega počutja ali bolezni.

V omenjenem dokumentu je navedeno, kakšne so obveznosti staršev, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo. In sicer, da starši čim prej obvestijo o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel otrok (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru infektologu). Tako lahko osebje vrtca preveri, če se je morda bolezen razširila že med ostale otroke v oddelku in opozori ostale starše na to možnost. Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca. Vendar pa blažji kašelj in nahod, če se otrok dobro počuti, nista razlog, da bi otrok ostajal doma.

Omenjeni dokument vsebuje odstavek, v katerem so navedeni pogoji vrnitve otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni. Z odebeljeno pisavo je zapisano, da o vrnitvi otroka v kolektiv presodi otrokov izbrani zdravnik. Do sedaj izdajanje zdravniških potrdil za vrnitev v vrtec ni sistemsko urejeno, zato vrtec ne more preverjati verodostojnost podatkov, ki jih starši posredujejo strokovnemu delavcu vrtca. Otrokov osebni zdravnik je tisti, ki presodi in priporoči staršem, kdaj je otrok pripravljen za ponovno vključitev v skupino. Poleg same narave bolezni (kužnost) oceni tudi otrokovo zdravstveno stanje, počutje in splošno kondicijo za normalno prehranjevanje, spanje in igro. V kolikor boste starši upoštevali nasvete zdravnika pediatra, se bodo nalezljive bolezni širile med ostale otroke v manjši meri.

Starši pred vključitvijo otroka v vrtec podpišete Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. V tretjem odstavku VII. člena je navedeno, da se starši zavezujete, da boste v vrtec pripeljali le zdravega otroka in da boste po preboleli nalezljivi bolezni/okužbi pripeljali v vrtec otroka, ko bo z vidika trajanja kužnosti to primerno.

Četrti odstavek pravi, da otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja ali bolezni, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa po svoji presoji in možnostih čim prej pridejo po otroka. V nujnih primerih pa vrtec obvesti zdravnika ali pokliče nujno pomoč.

Pred razširjanjem bolezni nas vse (otroke, starše, strokovni delavce in ostale zaposlene v vrtcu, druge obiskovalce vrtca) varuje 4. člen Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-UPB1, Uradni list RS, št. 33/2006), ki pravi, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.

V šolskem letu 2012/2013 ste starši na redni seji Sveta staršev, ki je bila 6. 12. 2012, podali predlog, da se uvede sistem, s katerim se bo prekinilo veriženje bolezni med otroki v vrtcu in da se sestavi izjava, s katero starši potrjujete, da je otrokovo zdravstveno stanje po preboleli bolezni/okužbi primerno za ponovno vključitev v vrtec. Sprejet je bil sklep, ki je narekoval, da strokovni delavci v oddelkih lahko vidno bolnega otroka zavrnejo, starši pa s podpisom izjave potrjujejo, da je otrokovo zdravstveno stanje po preboleli nalezljivi bolezni/okužbi z vidika trajanja kužnosti primerno za ponovno vključitev v vrtec. Starši omenjene izjave prejmejo pri strokovnih delavcih v oddelkih in so jo dolžni podpisati.

V vrtcu smo oblikovali predlagano izjavo v skladu s »Priporočili za ukrepanje v vrtcu ob nujnih in nenadno nastalih bolezenskih znakih« (IVZ RS, 2011) in vas z obvestili na oglasnih deskah oddelkov seznanili o namenu izjave in v katerih primerih jo strokovni delavci dajo v podpis staršem. Odzivi na to so bili zelo različni. Mnogim staršem to ni bilo všeč in strokovni delavci so bili pogosto v zadregi, saj so nekateri starši izražali ogorčenje ali neodobravanje k takšnemu ravnanju. Na zadnji seji Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013, ki je bila 18. 4. 2013, se je sprejel sklep, da se tovrstna praksa ukine, zaradi neodobravanja nekaterih staršev. Vzgojiteljice niso kompetentne in usposobljene za to, da bodo sodile, kateri otrok je primeren za v vrtec in kateri ne. V prvi vrsti mora starš vedeti, da je otrok dovolj zdrav, da lahko obiskuje vrtec.

Nihče ni varen pred nalezljivimi okužbami in boleznimi. Če smo v stiku z ljudmi in še posebej v hladni polovici leta, ko se zadržujemo več v zaprtih prostorih, je možnost okužb večja. V vrtcu se zavedamo našega osnovnega poslanstva, ki vključuje tudi to, da ustrezno poskrbimo za varno in zdravo okolje vključenih otrok. Delujemo v sladu s priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS in upoštevamo vsa navodila zdravstvenih inštitucij, ki nam jih posredujejo. Vendar v vrtcu lahko starša samo opozorimo, da bolan otrok ne more ostati v vrtcu, nimamo pa nobene zakonske podlage, da ga zavrnemo. Možnost takšnega ravnanja nam narekujejo le priporočila, ne pa zakonske osnove, s katerimi bi se zagovarjali v primeru sodnih postopkov.

Zato prosimo vse starše, da upoštevate priporočila vašega osebnega zdravnika in pripeljete v vrtec otroka, ko je zdrav. Bolan otrok potrebuje domačo oskrbo in bližino staršev. V vrtcu se zavedamo, da nekateri starši ob otrokovi bolezni doživljate tudi stiske povezane z delodajalci in službenimi obveznostmi, zato vas prosimo, da se dogovorite s partnerjem ali ostalimi družinskimi člani, da ustrezno poskrbite za zdravstveno stanje otroka. Kadar v vrtec pripeljete bolnega otroka, se spomnite, kako se počutite sami, ko morate bolni v službo in dokončati neko nalogo. Odrasli že lahko poskrbimo sami zase in si poiščemo ustrezno zdravniško pomoč, otroci pa nas potrebujejo, da mi poskrbimo zanje in da poiščemo zanje najboljšo pot v vseh vidikih življenja. Spomnite se tudi na ostale otroke, na njihove starše in na osebje vrtca ter kako bi se vi počutili, če bi se vaš otrok okužil zaradi drugega bolnega otroka. Če boste starši upoštevali priporočila osebnega zdravnik, se bo zagotovo zmanjšalo širjenje bolezni v vrtcu in s tem bomo v vrtcu uspešneje zagotavljali zdravo okolje za otroke.

Vsi zaposleni v vrtcu si želimo, da bi imeli zdrave in zadovoljne otroke. Nič nam ni bolj pomembno kot to, da so otroci nasmejani, srečni in da ste starši zadovoljni z našim delom in trudom, ki ga vsakodnevno vlagamo v različne dejavnosti, s katerimi popestrimo dneve vaših otrok.

Svetovalna delavka:

Urška Kozmus, koordinatorka programa Zdravje v vrtcu

Viri:

 1. Zgibanka: Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, 2007
 2. Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, Inštitut za varovanje zdravje RS, Ljubljana, 2011