Programi glede na starostna obdobja otrok

Program za otroke prvega starostnega obdobja od končanega porodniškega dopusta staršev do 3.leta starosti.
Program za otroke drugega starostnega obdobja od 3.leta starosti do vstopa v šolo.
Program kombiniranih oddelkov je namenjen otrokom obeh starostnih obdobij, od 2 do 6 let.

Programi glede na trajanje

Glede na interes staršev in vpis izvajamo naslednje programe:
Dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur – obsega vzgojo, varstvo in tri obroke prehrane.
Poldnevni program v trajanju od 4 do 6 ur – obsega vzgojo, varstvo in dva obroka prehrane.
Krajši program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca z imenom Cicibanove urice.

Okvirni dnevni program

  • Prihod otrok in igra.
  • Zajtrk.
  • Dejavnosti.
  • Malica – delno.
  • Sprehod, igra na igrišču, obiski knjižnice, galerije, različnih institucij in trgovin…
  • Kosilo.
  • Umirjene dejavnosti in igre, možnost počitka, spanja.
  • Malica – delno.
  • Dejavnosti in igra.

Kurikulum za vrtce

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.
Ob ustrezni strokovni literaturi omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno izvajanje dela v vrtcih.
Prinesel je premik iz tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku na proces predšolske vzgoje. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so torej na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.
V kurikulu so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih dejavnosti. Prav tako so predstavljeni primeri vsebin in dejavnosti za posamezna področja dejavnosti.

Izvajanje

V vsakem oddelku sta zaposleni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. V oddelku otrok do 3.let sta vzgojiteljica in njena pomočnica skupaj 6 ur dnevno, v oddelku starejših otrok pa 4.ure dnevno.

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela upoštevata posebnosti skupine in posameznikov in s ponudbo različnih aktivnosti dajeta možnost izbire (dejavnosti, materialov, prostora). Hkrati ustvarjata pogoje za otrokovo aktivnost in uravnoteženost njegovega napredka na vseh področjih: gibalnem, spoznavnem, socialnem in emocionalnem. Vzgojno delo poteka na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok v večjih ali manjših skupinah in tudi individualno.
Aktivnosti otrok s področij jezika, družbe, narave, matematike, umetnosti in gibanja se med seboj povezujejo ter prepletajo.
O svojem načrtovanem delu in izvajanju obveščata starše na roditeljskih sestankih, preko oglasne deske, o napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.

Dodatne in nadstandardne dejavnosti

Te izvedemo glede na naše možnosti v soglasju s starši.
Starši se o teh dejavnostih odločate praviloma na roditeljskih sestankih v začetku šolskega leta, pa tudi med letom. Mnenje in soglasje staršev želimo zlasti za programe, ki zahtevajo dodatno plačilo (prevoz, vstopnina…).
Predvsem ne želimo dodatno finančno obremenjevati staršev. Naš trud je usmerjen v to, da bi z dodatnimi dejavnostmi čim bolj obogatili izvedbeni kurikulum.
Starši ste lahko tudi pobudniki in naši sodelavci za organizacijo in izvedbo dejavnosti, ki je sami ne bi zmogli izpeljati, ker imamo omejene kadrovske možnosti.

O vsebinski prenovi oz. Uvajanju kurikula v naš vrtec

S postopnim uvajanjem kurikula smo pod strokovnim vodstvom Zavoda za šolstvo začeli že v šolskem letu 2000/2001.
Uvajanje sprememb je zelo zahteven in kompleksen proces. Pomeni spreminjanje že utečenih navad, pridobivanje novih znanj in spretnosti in nujno prilagajanje novim zahtevam.
Za spreminjanje ni recepta, pač pa je dolga, nikoli končana pot tistega, ki hodi po njej.

Zavedamo se, da moramo še marsikaj doreči in spremeniti, da bi tako še izboljšali svoje delo in ga uskladili s kurikulom.

Pri nas je mentorsko središče

V šolskem letu 2002/2003 smo na predlog Zavoda RS za šolstvo postali mentorski vrtec za deset drugih vrtcev pri uvajanju kurikularnih sprememb. To nam pomeni priznanje za naš dosedanji trud in hkrati tudi priložnost za preverjanje, poglabljanje doseženega in iskanje novih rešitev. Tudi v šolskem letu 2006/2007 bomo nadaljevali s to nalogo.