Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic

Naš vrtec skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.

Otrokom zagotavljamo možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo omogočamo z organizacijo življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Vrtec je svetovnonazorsko nevtralen.

Starši oz. otrokovi zakoniti zastopniki zastopate otrokove pravice.

Starši imate pravico do vpogleda v programe oz. kurikulum, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imate tudi pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in v oddelku, kar vam omogočamo z različnimi oblikami sodelovanja. Pri tem pa vas prosimo, da upoštevati meje svojega soodločanja in da ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca.